Videskolan

Videskolan är en resursenhet för elever med autism, språkstörning och hörselnedsättning i årskurs 6 till 9. Vi arbetar på uppdrag av elevens hemskola och enligt grundskolans läroplan och ämnesplaner.

Videskolan finns i Palmbladsskolans lokaler. Det finns fina grönområden intill skolan som bjuder in till stimulerande uteaktiviteter.

Anpassad lärmiljö och pedagogik

Videskolan har anpassade lärmiljöer som ger möjligheter till inlärning utifrån elevens individuella förmåga. Vi arbetar utifrån en anpassad pedagogik där alternativa verktyg är en stor del i undervisningen. Våra språkklasser får undervisning anpassad till elevernas språkliga behov.

Specialutbildad personal

På Videskolan arbetar chef, psykolog, logoped, specialpedagog, lärare, assistenter och administrativ personal. Alla har kunskap inom autism, språkstörning och hörselnedsättning. Vi arbetar i team i en stimulerande miljö och med en hög grad av individuell anpassning.

Vi arbetar med social träning och kommunikation för att eleverna ska nå målen. Eleverna får verktyg och strategier för situationer i och utanför skolan.

Vi samarbetar med föräldrar, hemskolans personal och andra personer i elevens nätverk. På skolan finns också ett fritidshem (LSS) där eleverna kan utveckla sina sociala färdigheter i en väl anpassad miljö.

Vår pedagogik grundar sig i:

  • förutsägbarhet
  • struktur
  • anpassad och tillrättalagd miljö
  • alternativa verktyg
  • bild- och färgstöd.

Vi arbetar för:

  • Att varje elev ska nå alla kunskapsmål enligt skollagen.
  • Att ge eleverna de redskap, strategier och den inlärningsmiljö som behövs för att nå målen.
  • Ge eleverna en känsla av sammanhang.
  • Att eleverna ska lyckas i ett större sammanhang (social färdighetsträning, känslokontroll och självinsikt).
  • Inkludering enligt varje elevs unika förutsättningar.

För dig som vill veta mer

Har du frågor om Videskolan och vår verksamhet är du välkommen att kontakta enhetschef.

Enhetschef

Håkan Mathiasson
Uppdaterad:

Andra sidor under: Videskolan