Pilskolan

Pilskolan är en resursenhet för elever i årskurs 1 till 6. Vi arbetar på uppdrag av elevens hemskola och enligt grundskolans läroplan och ämnesplaner.

Inriktning språkstörning, autism och hörsel

Pilskolans är en resursenhet med inriktning autism, språkstörning och även elever med hörselnedsättning . Eleverna på Pilskolan har grundplacering i sin hemskola och har placering på Pilskolan som en del av det särskilda stödet. Placeringen beslutas av hemskolans rektor för en termin i taget.

Specialutbildad personal och små grupper

Vi har små elevgrupper sammansatta utifrån elevernas behov och förutsättningar. Vi har personal med lång erfarenhet och kunskap inom hörselnedsättning, språkstörning och autism. Vi har också hög personaltäthet vilket gör att vi i hög grad kan stötta varje elev utifrån elevens behov.

Vi har speciallärare, logoped och psykolog som finns med i det dagliga arbetet med eleverna. De handleder också personalen.

Vi använder tecken som stöd i kommunikationen, visuellt stöd och olika kompensatoriska hjälpmedel. All personal jobbar lågaffektivt och arbetar för att skapa en tillgänglig lärmiljö.

Modern hörselteknik och ljuddämpade lokaler

Vi använder modern hörselteknik i undervisningen och lokalerna är byggda efter ljuddämpande direktiv. De elever som behöver kan få undervisning i teckenspråk, vilket också finns som språkval i årskurs 6. Eleverna kan få språklig behandling av logoped, individuellt eller i grupp.

Målen för Pilskolan är att alla elever:

  • ska nå de mål som är uppsatta enligt läroplanen
  • ska utvecklas maximalt, utifrån sina förutsättningar
  • ska hitta strategier för att kompensera för sin funktionsvariation.

För dig som vill veta mer

Har du frågor om Pilskolan och vår verksamhet är du välkommen att kontakta vår enhetschef Barbro Björkell Överli.

 

Enhetschef

Barbro Björkell Överli
Uppdaterad:

Andra sidor under: Pilskolan