Elevhälsa

I elevhälsan ingår medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Arbetet med elevhälsa ska i första hand vara förebyggande.

Resursenheterna är i en process för att arbeta fram ett gemensamt elevkompetensteam. Här kommer enhetschefer och specialistkompetenser samverka för att alla elever på resursenheterna ska få det stöd de behöver.

Elevkompetensteamet är tänkt som ett komplement till det stöd som elever på resursenheter också har av hemskolornas elevhälsoteam.

Elevhälsoteam

I elevhälsan ingår medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Arbetet med elevhälsa ska i första hand vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning.

I hemskolornas elevhälsoteam (EHT) finns skolsköterska, skolpsykolog, kurator, specialpedagog och rektor.

Elevhälsoteamet följer upp insatser för enskilda elever och arbetar för att alla elever ska nå utbildningens mål.

Ibland behöver teamet hitta lösningar och lämpliga åtgärder för att komma tillrätta med elevens skolsituation. Då kallar rektor till elevhälsomöte. Mötet är protokollfört och vårdnadshavare, skolpersonal och representant från elevhälsan deltar.

Uppdaterad: