Stacken

Stackens resursenhet har plats för elever i årskurs 1 till 5. Vi arbetar på uppdrag av elevens hemskola och enligt grundskolans läroplan och ämnesplaner.

På Stacken går elever som behöver gå i en liten undervisningsgrupp utanför sin hemskola. Målet är att eleven ska känna sig som en del av ett sammanhang och att vardagen i skolan fungerar. Målet är också att eleven ska kunna komma tillbaka till sin hemskola.

Undervisning i små grupper

Undervisningen sker främst i mindre grupper men kan också ske enskilt. Det beror på elevens behov. Nationella prov genomförs och betyg ges i enlighet med nationella krav i läroplanen. Eleven tillhör fortfarande sin hemskola även om undervisningen sker på resursenheten.

Specialutbildad personal

På skolan arbetar grundskollärare och fritidspedagoger. Personalen har lång erfarenhet av arbete med ungdomar. De har också god ämneskompetens och god specialpedagogisk kompetens. Vi har ett nära samarbete med elevens vårdnadshavare och hemskola. Skolans psykolog har regelbundna samtal med elev och vårdnadshavare och handleder personalen. Uppföljningar med elevens hemskola sker regelbundet.

Skolbarnomsorg

På Stackens skolbarnomsorg (fritidshem) arbetar tre fritidspedagoger.

Skolbarnomsorgen är tydlig och strukturerad. Personalen arbetar nära barnen för att barnen ska ges förutsättningar till bra relationer med kompisar.

Lågaffektivt bemötande

Vi arbetar med lågaffektivt bemötande. Den lågaffektiva pedagogiken innebär bland annat att man försöker skapa en lugn miljö med positiva förväntningar på eleverna för att minska problemskapande beteende.

För dig som vill veta mer

Har du frågor om Stacken och vår verksamhet är du välkommen att kontakta vår enhetschef.

Enhetschef

Annika Hortlund
Uppdaterad:

Andra sidor under: Stacken